Utvärdering gav värdefull återkoppling

Under våren har Folkhälsokollens webbplats och verktyg utvärderats och vi har fått ta emot värdefull återkoppling från användarna.

Folkhälsokollen har haft närmare 7 000 besök under det senaste året.

Enligt den användarenkät som skickats ut anser merparten av de svarande att Folkhälsokollen ökat deras intresse för folkhälsodata och att den ökat deras kunskap om folkhälsoläget i valda delar i Stockholms län. De båda enkätfrågorna som undersökte detta hade svar med medelvärde 4,2 på en skala 1-5.

Vi som arbetar med Folkhälsokollen är mycket tacksamma för den återkoppling vi fått om webbplatsen och ser fram mot att i höst utveckla webbsidan med avstamp i användarnas förslag.

Publicerad 2024-06-20