Psykisk ohälsa över tid i Stockholms län

På den här sidan kan du se förekomsten av psykisk ohälsa över tid i Stockholms län.

I Region Stockholms senaste folkhälsoundersökning, Hälsa Stockholm 2021, används ett annat mätverktyg för att skatta förekomsten av psykisk ohälsa, än tidigare. Det gör att vi inte kan visa utvecklingen över tid i Folkhälsokollens webbverktyg. 

Dock fick ett visst urval av deltagarna i 2021 års enkät (de som ingår i Stockholm Public Health Cohort) besvara de tidigare använda frågorna. Det gör att vi kan redovisa en tidstrend för psykisk hälsa på länsnivå.

Psykisk ohälsa i Stockholms län

Andel (%) individer (16+ år) som lider av psykisk ohälsa, mätt med General Health Questionnaire (GHQ-12), över tid i Stockholms län. Tre eller fler poäng (av tolv) i GHQ-12 klassificeras som nedsatt psykiskt välbefinnande. Källa: Region Stockholms folkhälsoenkät

Varför syns inte dessa data i webbverktyget?

Sedan 1990 har den psykiska ohälsan i Stockholms län mätts med tolvfrågorsversionen av General Health Questionnaire (GHQ-12). I senaste folkhälsoenkäten, Hälsa Stockholm 2021, ersättes GHQ-12 med ett motsvarande mätverktyg: Kessler Psychological Distress Scale (K6).

Både GHQ-12 och K6 är utvecklade som screeningsinstrument för psykisk ohälsa, men skiljer sig i längd, svarsalternativ och till viss del i innehåll. På grund av skillnaderna kan man inte direkt jämföra ett visst värde i GHQ-12 med ett visst värde i K6, och vice versa. Folkhälsokollen redovisar därför enbart data för 2021 mätt med K6.


Läs mer