VAL-databaserna – Region Stockholm

VAL-databaserna är en uppsättning administrativa sjukvårdsdatabaser inom Region Stockholm. Databaserna innehåller avidentifierade data för hantering av ersättning till vårdgivare och av invånarnas val av vårdgivare. De används också för uppföljning och analys av hälso- och sjukvården i länet och invånarnas sjukvårdskontakter.

VAL-databaserna täcker vårdkontakter för all hälso- och sjukvård med ersättning från Region Stockholm. Alla vårdkontakter registreras i databasen, förutom några enstaka privata vårdgivare utan skattefinansiering, viss basal kommunal hemsjukvård samt sjukvård inom särskilda boenden.

VAL-databaserna innehåller information om varje vårdkontakt, vårdgivaren och avidentifierade uppgifter om patienten. Möjliga brister kan dock förekomma på grund av ofullständigt inrapporterad data från vårdgivare. Succesivt över åren har alltmer av vården kommit att ingå i databaserna. Förändringar över åren i sjukvårdsorganisationen, ersättningssystemen och kodsystem kan ha viss påverkan på datainnehållet och därmed statistikberäkningarna.

De VAL-databaser som legat till grund för beräkningarna av vårdvolymer i Folkhälsokollen är registren över vårdkontakter för öppenvård (OVR), slutenvård (SLV) och arvoderade privatpraktiker (ARV).

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.