Sociodemografiska data – Statistiska centralbyrån (SCB)

Sociodemografiska data 

För de sociodemografiska indikatorerna och för filtrering med sociodemografiska faktorer (ålder, kön, utbildning etc) används data från Statistiska centralbyråns befolkningsregister LISA, STATIV, RTB och GEO. Data innehåller uppgifter om befolkningssammansättningen inom geografiska områden på olika nivåer och omfattar alla folkbokförda individer inom Stockholms län, exempelvis för kommuner, stadsdelar i Stockholm och kommunala planområden.

Data uppdateras årsvis och finns i regel flera år bakåt i tiden. Jämförelser bakåt i tiden kan ibland vara vanskliga på grund av förändrade förhållanden och definitioner i de underliggande dataregistren och i regelverken för de verksamheter som hanterar grundregistren (exempelvis för olika socialförsäkringsregister). Ytterligare kommentarer ges i informationen till varje indikator.

Läs mer

 

Grönområden i tätort

Grönområden i tätort är huvudsakligen framtagen via satellitbildsprodukten nationella marktäckedata (NMD), skapad av ett myndighetskonsortium lett av Naturvårdsverket.

Grönområden i tätort beskriver grönytor och grönområden samt annan mark i tätorter och i vilken omfattning tätortsbefolkningen har närhet till grönområden inom olika avstånd från bostaden.

Med grönstruktur menas de markytor i den urbana miljön som inte är bebyggda eller på annat sätt hårdgjorda, såsom exempelvis parker, trädgårdar, gräsytor, vegetationsbevuxna impediment med mera.

Grönstrukturen beskrivs dels som grönytor vilket omfattar alla typer av gröna element som förekommer, oavsett storlek användning eller tillgänglighet och dels som grönområden vilka är större sammanhängande grönytor med krav på allmän tillgänglighet. Grönstrukturen analyseras utifrån faktiska och formella förhållanden. Faktisk grönstruktur är alla grönytor oavsett ägandeform. Här ingår exempelvis även privata villaträdgårdar. Formell grönstruktur är den del av grönstrukturen som i någon mån är offentlig eller allmänt tillgänglig.

Förutom grönstrukturen beskrivs också den hårdgjorda marken som i princip omfattar den mark inom tätorten som inte utgör grönyta och som heller inte är åkermark.

Läs mer:

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.