Institutet för miljömedicin (IMM)

Luftföroreningar

Årsgenomsnitt uppskattas baserat på kontinuerliga mätningar från lokala och regionala mätstationer, kombinerat med en spridningsmodell som tar i beaktning faktorer såsom vindhastighet, solstrålning och temperatur. Modellen är utvecklad i samarbete med SLB-analys.

Mätningar görs för små partiklar (PM2,5), grova partiklar(PM10), black carbon (BC), kvävedioxid(NO2), kväveoxid (NOx), samt källspecifika utsläpp såsom vägslitage.

 

Trafikbuller

Väg- samt spårtrafikbuller baseras på en förenklad version av Nordic Prediction Model utvecklad i samarbete med Göteborgs universitet. Bullervärden uppskattas via en databas som inkluderar information om terräng, byggnadstäthet, trafikflöde, fartgränser och till viss utsträckning bullerbarriärer.

Flygtrafikbulleruppskattningar levereras av Swedavia baserat på integrated noise model v7.0. Data levereras som konturer kring Arlanda och Bromma flygplats och baseras på flyglinjer, flygplanstyp, motortyp, landningsbanefördelning samt spatial och temporal fördelning av flygtrafik.

Läs mer:

Hälsorisker relaterade till buller, Karolinska institutet: Health risks related to noise (ki.se)