Databas över anmälda brott – Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsförebyggande rådet (Brå) är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella kriminalstatistiken. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället, genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. Brås årliga undersökningar mäter bland annat anmälda brott, utsatthet för brott, förtroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Fler datakällor

Läs mer om alla datakällor som används på Folkhälsokollen.