Om oss

Hjälp

Till översiktssidan


Så använder du verktyget

Hur väljer jag kommun/stadsdel på översiktssidan?

Gå till ”Välj område” till vänster och klicka på pilen. Då visas en rullist med alla områdesnamn. Klicka i rutan bredvid namnet och välj ett eller flera områden. Klicka i fältet utanför för att få bort rullisten.

Hur många kommuner/stadsdelar på översiktssidan kan jag välja?

På en surfplatta kan 3-4 områden vara max för att tabellen ska vara läsbar, på en datorskärm 5-6. Observera att trenddiagrammen kan bli svårlästa när man valt många områden. Pröva dig fram.

Hur får jag bort rullisten med alla kommuner på översiktssidan och på indikatorsidorna?

Klicka i fältet utanför rullisten för att dölja den.

Hur kommer jag in på indikatorsidorna?

Klicka på ”Mer info” till vänster om trendlinjerna på översiktssidan.

Hur belyser jag ett särskilt område i kartorna på indikatorsidorna?

Genom att klicka på området i fråga. Vill du ”avmarkera” området klickar du i fältet utanför kartan.

Hur väljer jag en särskild kategori (kön/ålder/utbildning) i kartorna på indikatorsidorna?

Genom att klicka i cirkeln till höger om kartan för respektive kartbild där möjliga kategorier finns specificerade.

Hur väljer jag en särskild kategori (kön/ålder/utbildning) i diagrammen?

Genom att klicka i rutan till höger om diagrammet för respektive diagram där möjliga kategorier finns specificerade.

Varför syns inte värden för medellivslängd och barns hälsa och levnadsvillkor på översiktssidan?

Värdena för medellivslängd är inlagda för män respektive kvinnor (ej sammanlagt) så du behöver välja antingen män eller kvinnor. För vissa barnindikatorer är det tvärt om, värdena finns bara för alla sammanlagt och inte uppdelat på flickor och pojkar.

 

Hur ska värdena i verktyget tolkas?

Vad betyder punkterna i trenddiagrammen?

Att värdet är statistiskt signifikant skilt från länets medelvärde. Detta innebär förenklat uttryckt att det med 95 procents sannolikhet finns en verklig skillnad i förekomst mellan området i fråga och Stockholms län.

Vad står de olika utbildningsnivåerna för i diagrammen och kartorna?

Utbildning visar högsta genomgångna utbildningsnivå, oavsett om fullständiga betyg finns eller inte. Eftergymnasial utbildning innebär minst en termins avslutade eftergymnasiala studier.

Vilka siffror är åldersstandardiserade och vad innebär det?

Siffrorna för Stockholms läns folkhälsoenkät Hälsa Stockholm är åldersstandardiserade. Detta har gjorts för att underlätta jämförelser över tid samt jämförelser mellan kommuner/stadsdelar. Eventuella skillnader alternativt avsaknad av skillnader beror därmed inte på att åldersstrukturen skiljer sig åt mellan åren eller mellan kommuner/stadsdelar.

Jag dubbelklickade i ett diagram och linjerna flyttade sig, hur kommer jag tillbaka?

Klicka på hussymbolen uppe till vänster som syns när pekaren ligger i diagrammet. Då återställs det.

 

Skriva ut, exportera och analysera data

Hur gör jag om jag vill skriva ut?

Tryck på ”Download” längst ned på sidan. Välj sedan ”PDF” och lämplig utskriftsstorlek ”paper size”, för att det ska se ut som på skärmen välj A4 och ”at most 1 page wide”. Tips: Minska gärna bredden på sidan innan du väljer ”Download” om du har en lite större skärm, då blir utskriften snyggare.

Hur gör jag om jag vill överföra en bild till power point eller word?

Du kan göra en skärmdump på hela skärmen (tryck print screen (windows), cmd+ shift+4 (mac)), och klistra in i word /power point. Du kan kan också välja en del av skärmbilden med hjälp av programmet Skärmklippsverktyget (Windows) eller cmd+ctrl+ shift+4 (Mac). Eller så kan du göra en bild (image). Tryck på ”Download” längst ned på sidan. Välj sedan ”Image”, och du får en png-fil.

Hur gör jag om jag vill göra mer avancerade analyser än de som jag ser i Folkhälsokollen?

Du kan ladda ner alla data som används i verktyget här och arbeta vidare med dem i Excel eller något annat kalkyl-/statistikprogram. Ladda ner mappen och packa upp den (unzip) på din dator. Den innehåller sju excelfiler och i varje fil finns en flik med data för var och en av indikatorerna.

Vill du göra egna analyser så kan du be om hjälp med det genom att kontakta vår supportbrevlåda folkhalsokollen.slso@sll.se Du kan även få tillgång till datorprogrammet Folkhälsa Stockholm som innehåller all data som insamlats via enkätundersökningarna. I detta program kan man göra egna analyser och jämföra fler aspekter av liv och hälsa för befolkningen i Stockholms län. Det går även att jämföra kommuner mot varandra. Kontakta vår statistiker Peeter Fredlund för att få mer information och erhålla en licens för programmet. En licens per kommun eller stadsdel ges ut gratis.


Om källorna och uppdateringar

Hur får jag reda på mer om datakällorna som materialet baseras på?

Klicka på länken vid ”Källa” överst på indikatorsidorna.

Har några justeringar gjorts för bortfallet i Hälsa Stockholm?

Det finns brister med urvalsundersökningar. En av dessa är att bortfall kan få snedvridande effekter på materialet då de som väljer att inte svara på goda grunder kan misstänkas skilja sig från de svarande. För att justera för bortfallets snedvridande effekter, samt urvalsdesignen, har en kalibreringsvariabel används för att justera för bortfallet i Hälsa Stockholm. Kalibreringsvariabeln gör även en åldersstandardisring av variablerna för att underlätta jämförelser över tid och mellan kommuner/stadsdelar så att skillnader inte beror på att åldersstrukturen skiljer sig åt.

När uppdateras Folkhälsokollen?

Uppgifterna från Stockholms läns folkhälsoenkät (Hälsa Stockholm) uppdateras då undersökningen genomförts var fjärde år.  Nästa undersökning planeras till 2018 och data kommer då att finnas tillgängligt under 2019. Uppgifter ur VAL-databaserna, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF), SCB/TRF, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Områdesdatabasen (ODB), Valmyndigheten, barnhälsovården samt Rädda Barnen uppdateras i Folkhälsokollen när de är tillgängliga. Vår uppdatering planeras till två gånger årligen, i juni respektive november.


Support

Var kan jag vända mig med frågor?

Kontakta vår support på folkhalsokollen.slso@sll.se